Faglig tilnærming

I Fjellstemmen barnehage har vi et erfarent personale og god pedagogtetthet. Vi ønsker å jobbe med sosial kompetanse for å trygge barn til god selvfølelse. Vi ønsker at barna skal greie å sette ord på ulik følelser, kjenne følelsene igjen hos andre og vise omsorg for hverandre. Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen. Sosial kompetanse er ikke medfødt. Den kommer heller ikke av seg selv, den oppstår ikke gjennom modning eller tilfeldig læring. Den må tilegnes gjennom målrettet læring og egen erfaring gjennom deltagelse.

I barnehagen får barna servert et varmt måltid pr. dag (bortsett fra torsdag da serverer vi havregryn og melk/biola), de får også et brødmåltid og frukt, hver dag. Vi mener et sunt og variert kosthold er grunnlaget for god utvikling. På småbarnsavdelingene blir det også lagt ekstra vekt på at barna får den søvnen den trenger, og at stellet og rutinesituasjonene blir en positiv opplevelse.

I Fjellstemmen barnehage har vi et rikt utvalg av rytmeinstrument som benyttes på avdelingene hver uke. Sang- og musikktrening betyr ikke at alle skal bli musikere. Det gir derimot en læring som fungerer optimaliserende i kombinasjon med senere kognitiv-matematisk undervisning på skolen. Musikkstunden i barnehagen lærer barna å være aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, og lærer samtidig å lytte til og respektere hverandre. Dette trener i følge forskning opp deler av hjernen som organiserer oppmerksomhetsferdigheter, angst og emosjonell kontroll. Rim og rytme er bra for språkutvikling. Sang og dans er bra for motorisk utvikling. De lærer kultur og sosial lek. Alt er viktig for barnets utvikling. Musikk stimulerer utviklingen på alle mulige måter, både sosialt, motorisk, emosjonelt og kognitivt. Og viktigst av alt; musikk er gøy!

Oppfølging

Et av barnehagens viktigste oppgaver er å fange opp barn som av ulike årsaker strever i sin utvikling, slik at disse kan få tilbud om riktig støtte og hjelp så tidlig som mulig. For å få dette til samarbeider vi med flere instanser, inkludert PPT og barnevernstjenesten.

Barnehagen har gjennom tre år gjennomgått et kompetansehevingsprogram kalt verktøykassen. Dette er et program som Haugesund Kommune tilbyr barnehagene i kommunen der det fokuseres på å observere barna i lek og samspill, kartlegge ulike behov, samarbeid mellom barnehage og foreldre, samt kompetanseheving rundt barn med adferdsvansker.

Barnehageåret 2022-23 skal personalet i Fjellstemmen kurses i COS (cirkel of security)/ trygghetssirkelen SBI (se barnet innenfra) Målet med denne utdanningen er å styrke barnehagens bevissthet og kunskap om hvordan :

  • ansatte fremmer trygghet og gode relasjoner for alle barn.
  • man fremmer barns opplevelse av tilhørighet til avdeling/barnehage
  • barnehagen danner et omsorgskollektiv sammen med barnas foreldre

Vi i Fjellstemmen barnehage benytter oss av stafettloggen hvis foreldre og ansatte blir enige om det. Etter samtykke fra foreldre opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet gjennom barnehage og videre skoleløp, dersom den ikke avsluttes. Loggen vil sikre enklere samhandling og informasjonsflyt mellom foreldre, barn og faggrupper i kommunen og hindre oppfølgingsbrudd ved alle overganger. Haugesund kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn og unge og familiene deres - med samordnet tjenester av høy kvalitet. Les mer om stafettloggen

I alt foreldresamarbeid ønsker vi en god dialog og vi tilstreber oss at alle skal bli møtt med respekt. Både vi og foreldrene ønsker at barnets beste blir ivaretatt!

Utdanning

I Fjellstemmen barnehage har vi i mange år hatt fokus på høy pedagogisk tetthet og rom for videreutdannelse for personalet. Vi har 6 førskolelærere - disse har videreutdanning innenfor veiledning, sosialpedagogikk, Marte Meoterapi, Tibir foreldrerådgivning og familieterapi. Flere av våre andre medarbeidere har utdannelse innenfor barne- og ungdomsarbeid. I tillegg har vi et personale med lang erfaring fra barnehagen vår, noe som både er en trygghet for barna og en styrke for nye ansatte.

Vi tar også inn studenter, lærlinger og skoleelever som får sin praksisopplæring hos oss. Dette har vi gode erfaringer med, og det er med på å holde vårt personale faglig oppdatert.