Informasjon i forbindelse med Korona

Sist oppdatert 30. april 2020

Hovedmålsettingen med barnehagetilbudet også i denne perioden er at alle barna får et trygt og godt barnehagetilbud med mange fine opplevelser og muligheter for utvikling. Nasjonal smittevernveileder for barnehager er retningsgivende for driften vår sammen med gjeldende lover og forskrifter. Vi skal tilstrebe og å følge smittevernsveilederen og at smittevernfaglig trygg drift ivaretas innenfor den oppholdstiden som tilbys.

Veilederen bygger på tre prinsipper for å bremse smittespredning:

 • Syke personer skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Oppholdstid i barnehagen

For å kunne få dette til er barnehagene nødt til å redusere barnas oppholdstid i barnehagen noe. Barnehagene prioriterer at barna får være sammen i små lekegrupper (kohorter) som holder avstand og med god hygiene og forsvarlig renhold. Dette gjelder også for oss i Fjellstemmen barnehage.

Barnehagen må holde jevnlig dialog med hver enkelt familie for å kartlegge behov for oppholdstid, og hvordan behovene kan imøtekommes. Så lenge eksisterende smittevernstiltak gjelder, er det en fordel for barnehagen hvis foresatte kan begrense barnas oppholdstid i barnehagen til et minimum.

Alle barnehagene i Haugesund kommune, også vi i Fjellstemmen barnehage, opererer med veiledende norm for oppholdstid på maks 7 timer. Basert på bemanningssituasjonen i barnehagen og ved de ulike avdelingene, vil justeringer av oppholdstiden kunne forekomme. Foreldre vil da bli informert om dette, og vi i barnehagen setter stor pris på den imøtekommenhet og fleksibilitet dere foreldre har vist så langt. For å få arbeidshverdagen til å gå opp ber vi om at dere holder avtaler om tidspunkt ifm levering og henting. Som dere vet kan vi ikke flytte barn mellom gruppene, uten at det er høyst nødvendig. Barnehagen er avhengig av å ha nok antall friske ansatte på jobb, for å opprettholde et så omfattende tilbud som mulig.

Hver avdeling går ut på sin Facebook side med opplysninger om åpningstid på din avdeling.

I henhold til Utdanningsdirektoratet skal barnehage tilby oppholdstid ut over 7 timer til sårbare barn og når én av de foresatte har samfunnskritisk yrke, der dette er påkrevd. Barn av foreldre med samfunnskritiske yrker skal så langt det er mulig få den oppholdstiden de trenger for at foreldrene skal kunne utføre sin jobb, jfr. www.udir.no. Det vil også tilstrebes å imøtekomme behov for utvidet oppholdstid for barn med foreldre som ikke har samfunnskritiske funksjoner. Det gjelder primært i de tilfeller en reduksjon i oppholdstid vil gjøre det umulig for foreldre å utføre sine forpliktelser overfor sine arbeidsgivere.

Sammen om smitteforebyggende tiltak

Det viktigste smitteverntiltaket er at foresatte, barn og personal med symptomer skal være hjemme. Personalet vil være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å sende barn og personale hjem i denne tiden. Det er viktig at vi tar vare på oss selv og andre ved å følge smittevernråd. Dette bidrar til å sikre et stabilt og vedvarende barnehagetilbud for alle barna i Fjellstemmen barnehage.

Barnehagen er avhengig av at alle tar sine forhåndsregler, både ved ankomst og henting i barnehagen, og ikke minst på fritiden:

 • Vask hender
 • Hold avstand
 • Reduser samvær med andre
 • Barn og foresatte med luftveissymptomer skal ikke møte i barnehagen. Ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal en holde seg hjemme til symptomfrie i 1 døgn.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
 • Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/).

Informasjon og kommunikasjon om smitte, karantene og isolasjon til foresatte

Det er viktig at barnehagen har oppdatert kontaktinformasjon til alle foreldre, slik at foresatte enkelt kan nås. Informasjon om barns eller personalets symptomer, smitte av covid-19, hvem skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle til oss i barnehagen. Det er viktig å påpeke at det også vil være informasjon barnehagen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehageloven og personvernforordningen (GDPR).

Foresatte kan forvente følgende:

 • Av hensyn til personvern blir det ikke sendt ut informasjon dersom barn og/eller personal med symptomer er sendt hjem.
 • Barnehagen gir beskjed til alle foresatte om å være ekstra oppmerksomme på symptomer, dersom det blir påvist tilfeller av smitte i barnehagen.
 • Foresatte som har barn i samme kohort der det er påvist smitte hos barn/personal, og samarbeidende kohort, vil få beskjed. Hvem som skal i karantene/isolasjon avgjøres i samråd med smittevernlege.
 • Barnehagen har ikke lov å identifisere hvilke barn/foresatte/personal som er smittet, eller i karantene/isolasjon. Men foresatte kan selv velge å gi slik informasjon til andre foresatte om de ønsker.
 • Dersom foresatte/barn eller personal er i karantene, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke få beskjed om dette.
 • Dersom familien til barn eller personal er i karantene/isolasjon, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke bli informert.

Vi ønsker alle en fortsatt trygg og fin tid i barnehagen, ta vare på hverandre.

Åpningstider

Åpningstider blir delt på Facebook pr avdeling. Det har vært nødvendig å innskrenke åpningstidene i barnehagen for uke 18 også. Dette for å få nok personal til å ta seg av hver sin gruppe barn. Vi prøver så langt det er mulig en uke til, men vi er avhengige av at dere foreldre leverer og henter barna som avtalt ettersom de er satt i egne grupper. Har du fri eller har mulighet, så reduser antall timer i barnehagen. Vi får ingen ekstra støtte i forhold til bemanning, regjering sier vi må ha redusert åpningstid dersom det må til for å overholde smittevernreglene.

Henting og levering

Ring avdeling når du henter og leverer, da kommer en fra avdelingen ut til porten. Om du må vente passer du på å holde avstand. De som går på Vettene + søsken leveres port i sør. Alle andre leveres og hentes ved hovedport.

Dvergene 470 36 011
Nissene 402 87 002
Tussene 456 66 893
Vettene 402 87 001
Daglig leder (Anita) 924 01 715
Barnehagen 52 71 49 15

Veileder om smittevern

Vi har innført strenge tiltak for å hindre smittespredning i barnehagen og vi håper at dere foreldre også gjør det dere kan for å hjelpe oss. Vi anbefaler derfor alle foreldre å lese gjennom "Veileder om smittevern i barnehager" som Utdanningsdirektoratet har gitt ut.

Hilsen alle oss i Fjellstemmen Barnehage ☺